Osobné údaje

Ochrana osobných údajov

Registráciou na webových stránkach neziskovej organizácie EDULAB, dáva používateľ výslovný súhlas so spracovaním svojich dobrovoľne poskytnutých údajov. Nezisková organizácia EDULAB, so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 45738424, sa týmto zaväzuje, že všetky informácie poskytnuté používateľmi budú ďalej spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Týmto je zaručené, že získané informácie budú využívané na účely vzájomnej komunikácie používateľa a poskytovateľa služieb, neziskovej organizácie EDULAB,   a ďalej budú zdrojom k tvorbe interných štatistických analýz. Nezisková organizácia EDULAB zaručuje, že získané informácie nebudú použité v rozpore so záväznými zákonnými podmienkami, predovšetkým nebudú poskytnuté iným subjektom napr. na účely priameho oslovenia klienta, ktorý si takúto komunikáciu výslovne nevyžiadal.